13. Richtlijnen rondom buitengewoon schoolverlof

 
De Leerplichtwet kent geen snipperdagen, maar in bepaalde bijzondere omstandigheden kan wel extra verlof aangevraagd worden.
Vakantieverlof
Vakantieverlof op grond van de Leerplichtwet moet u minimaal 8 weken van tevoren aanvragen bij de
directeur. U kunt hierbij gebruik maken van formulieren die op school verkrijgbaar zijn. Vakantieverlof
kan worden verleend onder de volgende voorwaarden:
 
 • wegens specifieke aard van het beroep* van één der ouders is verlof niet mogelijk binnen de officiële schoolvakanties tijdens het schooljaar (werkgeversverklaring verplicht, formulier opvragen bij de school); dit verlof mag maximaal éénmaal per schooljaar worden aangevraagd
 • het verlof bedraagt niet meer dan tien schooldagen
 • het betreft niet de eerste twee lesweken van het schooljaar
 • toestemming wordt door de directie enkel verleend na ruggenspraak met de leerplichtambtenaar.
 
*Specifieke aard van het beroep
Bij het begrip "specifieke aard van het beroep" van de Lpw, dient voornamelijk te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.
 
Verlof vanwege gewichtige omstandigheden
Extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden moet u bij de directeur aanvragen. Dit
moet uiterlijk binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering. Ook hierbij kunt u gebruik
maken van een op school te verkrijgen formulier. In de hierna te noemen gevallen kan, zolang het totaal aan een jongere te verlenen verlof het aantal van 10 verlofdagen in een schooljaar niet te boven gaat, verlof worden gegeven voor de hierna genoemde periode:
 
 • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed-of aanverwanten t/m de 3e graad van het kind
 • bij het 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders
 • bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad van het kind
 • bij overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de 4e graad van het kind
 • verhuizing van het gezin
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten lesuren kan gebeuren
 • sommige religieuze feesten.
 
De volgende situaties zijn nooit gewichtige omstandigheden:
 • familiebezoek in het buitenland
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale vakantieperiode op vakantie te gaan
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-) drukte
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
 
Gewichtige omstandigheden meer dan tien dagen per schooljaar
Een verzoek om verlof van meer dan tien schooldagen per jaar zal via de directeur aan de leerplichtambtenaar worden voorgelegd. Dit moet zo snel mogelijk worden aangevraagd. Luxeverzuim ontstaat wanneer ouders hun kinderen laten spijbelen om eerder met vakantie te kunnen gaan of om ze bijvoorbeeld mee te nemen op familiebezoek. Het doet dan niet ter zake of op de bewuste dag gewone lessen zijn, een excursie plaatsvindt of bijvoorbeeld een sportdag is.
 
De school is verplicht om melding te maken van lesverzuim, ook van afwezigheid waarbij een vermoeden bestaat dat het luxeverzuim is. De leerplichtambtenaren zullen tegen luxeverzuim in actie komen.
Bezwaar en beroep
Tegen een afgewezen verzoek om extra verlof kan de indiener schriftelijk bezwaar maken. Dit bezwaar kan ingediend worden bij het bestuur.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten:
 • naam en adres van belanghebbende;
 • de dagtekening (datum);
 • een omschrijving van het besluit dat is genomen;
 • argumenten die duidelijk maken waarom indiener niet akkoord gaat met het besluit
als het bezwaar niet door de indiener maar namens deze wordt, dient er een ondertekende volmacht bij het bezwaarschrift te worden gevoegd.