BasisOnline
                                     
                                                                                                                                   

Op onze school wordt gewerkt in jaargroepen, de groepen 1 t/m 8. De groepen 1, 2 en 3 zijn gecombineerd en noemen we de onderbouw, de groepen 4 en 5 zijn gecombineerd en noemen we de middenbouw en groep 6 t/m 8 de bovenbouw.
Hoewel de kinderen gegroepeerd zijn qua leeftijd, wordt toch zo veel mogelijk aandacht besteed aan het individuele kind. Via zelfstandig werken en speciale instructiegroepjes wordt de leerstof waar mogelijk op maat aangeboden.
Wij gebruiken het CITO leerlingvolgsysteem om tijdig te kunnen signaleren waar leerlingen extra aandacht nodig hebben. Die extra hulp vindt in principe plaats binnen de groep. Om goed te kunnen omgaan met de grote verschillen in prestatie- en ontwikkelingsniveau van de kinderen is er op onze school volop aandacht voor de individuele begeleiding van leerlingen.

Het onderwijs en ons gebouw zijn zodanig ingericht dat een ononderbroken ontwikkelingsproces van leerlingen mogelijk is. Ons streven is de voortgang af te stemmen op de ontwikkeling van de kinderen (onderwijs op maat). Het onderwijs richt zich op een breed onderwijsaanbod waarbij de prioriteiten niet alleen liggen bij de basisvakken (taal, lezen, rekenen) maar ook de ontwikkeling op sociaal emotioneel gebied en het creatief spectrum in al zijn facetten.